Логотип сайта
Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
Salimov T.
Saytga joylashtirildi: 2020-12-01 08:44:54
Ko'rildi: 56    Ko'chirildi: 0


S.DADAYEV, S.TO`YCHIEV,P. HAYDAROVA UMURTQALlLAR ZOOLOGIYASI Laboratoriya mashg`ulotlari
Saytga joylashtirildi: 2020-08-28 17:06:28
Ko'rildi: 147    Ko'chirildi: 0


Мазкур ўқув қўлланмада олий ўқув юртлари “Технология таьлими” йўналишларида ўтиладиган. “Технология ва дизайн” фани бўйича дарсларни ташкил этишга тавсиялар берилган. Ушбу қўлланмада Ўзбекистонда ишлаб чиқариш турлари иқтисодий билимлар бериш: уларга менежмент, маркетинг, тадбиркорлик, ишбилармонлик, тежамкорлик, меҳнатни унумли ташкил этиш, ёғоч ва металлга ишлов бериш технологиялари ва ҳалқ хунармандчилиги тўғрисида маьлумотлар мавжуд. Қўлланмани тайёрлашда хорижий адабиётлар мазмунидан фойдаланилди. Фан дастури мазмуни тўлиқ қамраб олинган.
Saytga joylashtirildi: 2020-08-28 16:34:37
Ko'rildi: 104    Ko'chirildi: 0


Ушбу кўлланма «Экологик мониторинг» фанидан юзага келган ва шакллантирилган йўналишларнинг асосий мазмунини очиб беришга каратилган. Унда экологик мониторингнинг илмий-назарий асослари, моноторинг турлари, экологик мониторингнинг халкаро жиҳатлари, Ўзбекистон Республикасининг экологик мониторинг тузилмаси ва уни турли экотизимларда амалга ошириш кабилар атрофлича ёритилган. +ўлланма иктисодчи-эколог бакалаврларга мўлжалланган. Ундан соҳага алокадор бошка ихтисосликдаги талабалар, мутахассис экологлар ҳам фойдаланишлари мумкин.
Saytga joylashtirildi: 2020-08-28 16:27:28
Ko'rildi: 100    Ko'chirildi: 0


Гидроэкология Э. А.Эргашев 2003
Saytga joylashtirildi: 2020-08-28 16:25:19
Ko'rildi: 112    Ko'chirildi: 1


Учебное пособие разработано на основании действующей программы по инженерной графике и предназначено для самостоятельной работы студентов факультета АС. Пособие содержит пояснения и рекомендации по выполнению чертежей гражданского здания по курсу «Инженерная графика» для студентов АС факультета, рассматриваются примеры расчетов; приводятся поясняющие данные, необходимый справочный материал.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:20:30
Ko'rildi: 209    Ko'chirildi: 6


Chizmachilik fanining “Og‘ma qirqim va kesim” mavzusiga bag‘ishlangan mazkur qo`llanma “Chizmachilik” fani o‘qitiladigan barcha oliy o‘quv yurtlari talabalari hamda yosh o‘qituvchilar uchun moMjallangan. Unda og‘ma qirqim chiziqlarini qurish, qirqim natijasida hosil bo‘lgan kesim yuzalarining xaqiqiy kattaliklarini aniqlash yo‘llari yoritib berilgan. Bundan tashqari qoilanmada mustaqil ravishda grafik ishlar bajarish orqali olingan bilimlami mustahkamlash, kengaytirish va chuqurlashtirish uchun talabalaming bilim darajasiga mos keladigan qilib turli murakkablikdagi tarqatma material variantlari muallif tomonidan tuzib keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:14:07
Ko'rildi: 197    Ko'chirildi: 0


MASHINASOZLIK CHIZMACHILIGIDAN MA`LUMOTNOMA / A/To`xtaev, Y.Abramyan
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:05:42
Ko'rildi: 200    Ko'chirildi: 0


Ushbu o`quv qoMlanma barcha Oliy o`quv yurtlarida bakalavr muhandislar tayyorlash uchun Oliy va o‘rta maktab muammolari instituti tomonidan 2-fevral 2004 yilda tasdiqlangan namunaviy dastur asosida o‘n sakkizta amaliy-laboratoriya mashg‘ulotIari ko`rinishida tuzilgan. Har bir mashg`ulotning mavzusi va rejasi, adabiyotlar, tayanch iboralar va takrorlash uchun savollar keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:02:16
Ko'rildi: 213    Ko'chirildi: 0


Ushbu o`quv qoilanmada kompyuter grafikasi bo`yicha nazariy ma’lumotlar keltirilib, ularni amalda qo`llash vositalari ko`rsatilgan. O`quv qo`llanma kasb-hunar kollejlarida «Kompyuter grafikasi va di- zayn» yo`nalishida o‘tiladigan «Kompyuter grafikasi» fani ishchi dastu- riga to‘liq mos keladi.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:59:45
Ko'rildi: 200    Ko'chirildi: 0

Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar © 2014

www.res.guldu.uz