Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
. , ; , .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:20:30
Ko'rildi: 57    Ko'chirildi: 0


Chizmachilik fanining Ogma qirqim va kesim mavzusiga bagishlangan mazkur qo`llanma Chizmachilik fani oqitiladigan barcha oliy oquv yurtlari talabalari hamda yosh oqituvchilar uchun moMjallangan. Unda ogma qirqim chiziqlarini qurish, qirqim natijasida hosil bolgan kesim yuzalarining xaqiqiy kattaliklarini aniqlash yollari yoritib berilgan. Bundan tashqari qoilanmada mustaqil ravishda grafik ishlar bajarish orqali olingan bilimlami mustahkamlash, kengaytirish va chuqurlashtirish uchun talabalaming bilim darajasiga mos keladigan qilib turli murakkablikdagi tarqatma material variantlari muallif tomonidan tuzib keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:14:07
Ko'rildi: 54    Ko'chirildi: 0


MASHINASOZLIK CHIZMACHILIGIDAN MA`LUMOTNOMA / A/To`xtaev, Y.Abramyan
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:05:42
Ko'rildi: 57    Ko'chirildi: 0


Ushbu o`quv qoMlanma barcha Oliy o`quv yurtlarida bakalavr muhandislar tayyorlash uchun Oliy va orta maktab muammolari instituti tomonidan 2-fevral 2004 yilda tasdiqlangan namunaviy dastur asosida on sakkizta amaliy-laboratoriya mashgulotIari ko`rinishida tuzilgan. Har bir mashg`ulotning mavzusi va rejasi, adabiyotlar, tayanch iboralar va takrorlash uchun savollar keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 13:02:16
Ko'rildi: 54    Ko'chirildi: 0


Ushbu o`quv qoilanmada kompyuter grafikasi bo`yicha nazariy malumotlar keltirilib, ularni amalda qo`llash vositalari ko`rsatilgan. O`quv qo`llanma kasb-hunar kollejlarida Kompyuter grafikasi va di- zayn yo`nalishida otiladigan Kompyuter grafikasi fani ishchi dastu- riga toliq mos keladi.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:59:45
Ko'rildi: 55    Ko'chirildi: 0


. , : . , .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:55:08
Ko'rildi: 51    Ko'chirildi: 0


Mazkur qo`llanmada grafika tarixi yoritilgan
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:52:54
Ko'rildi: 56    Ko'chirildi: 0


O`quv qollanma 5140700- Tasviriy sanat va muhandislik graflkasi bakalavr yo`nalishi dasturi asosida yozilgan bo`lib, tort bo`limdan iborat. Birinchi bo`limda chizma chizish va uni davlat standartlariga asosan taxt qilish qoidalari hamda geometrik yasashlar; ikkinchi bo`limda proyeksion chizmachilik, ya`ni asosiy, mahalliy korinishlar; kesim, qirqim hamda tekis kesim va o`tish chiziqlarini yasash bayon etilgan. Uchinchi bo`limda aksonometrik proyeksiya va texnik rasm chizish qoidalari va ularga doir mashqlar bajarishga asosiy etibor qaratilgan. Shuningdek, darslik geometrik yasashlardan foydalanib, milliy naqsh (girix va islimiy)larni bajarish; geometrik jismlaming yoyilmasiga asosan modelini tayyorlash; talabalaming fazoviy tasavvurini rivojlantirishga qaratilgan masalalar yechish kabi yangi mavzular kiritilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:47:55
Ko'rildi: 45    Ko'chirildi: 0


Ushbu qollanmada geometrik yasashlar, yozuvlarning paydo bo"lishi, harf va alifboning rivojlanishi, tarixiy taraqqiyoti haqida ma- lumotlar berilgan. Harflarning tuzilishi, geometrik elementlari, klassifikatsiyasi, kom- pozitsiyasi, ulardagi mutanosiblik, ritm, nisbatlilik, mustahkamlik, fazoviylik kabi masalalar yoritiigan boclib, kalligrafik, kartografik, eski va hozirgi ozbek yozuvlari hamda standart harflar talqin qilingan. Qollanmaning ilova qismida V.Toots malum qilgan 300 shrif- tov majmuasidan saralab olingan shriftlar ham keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:44:21
Ko'rildi: 43    Ko'chirildi: 0


Bu kitobda chizmalar chizish haqidagi dastlabki malumotlar, geometrik yasashlar, turli tasvirlar yasash, aksonometrik proyeksiyalar, texnik rasm, sirtlarning tekislik bilan kesishishi, sirtlarning ozaro kesishishi, sirtlarni tekislikka yoyish, vint chiziqlar, rezbalar, turli birikmalar, yigish chizmalari, turli sxemalarga, konstruktorlik-loyihalash ishlarini avtomatlashtirishga oid malumotlar to`liq bayon qilingan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:41:35
Ko'rildi: 41    Ko'chirildi: 0

Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar 2014

www.res.guldu.uz