Ëîăîňčď ńŕéňŕ
Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
O`quv qo‘llanma 5140700- «Tasviriy san’at va muhandislik graflkasi» bakalavr yo`nalishi dasturi asosida yozilgan bo`lib, to’rt bo`limdan iborat. Birinchi bo`limda chizma chizish va uni davlat standartlariga asosan taxt qilish qoidalari hamda geometrik yasashlar; ikkinchi bo`limda proyeksion chizmachilik, ya`ni asosiy, mahalliy ko‘rinishlar; kesim, qirqim hamda tekis kesim va o`tish chiziqlarini yasash bayon etilgan. Uchinchi bo`limda aksonometrik proyeksiya va texnik rasm chizish qoidalari va ularga doir mashqlar bajarishga asosiy e’tibor qaratilgan. Shuningdek, darslik geometrik yasashlardan foydalanib, milliy naqsh (girix va islimiy)larni bajarish; geometrik jismlaming yoyilmasiga asosan modelini tayyorlash; talabalaming fazoviy tasavvurini rivojlantirishga qaratilgan masalalar yechish kabi yangi mavzular kiritilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:47:55
Ko'rildi: 45    Ko'chirildi: 0


Ushbu qo‘llanmada geometrik yasashlar, yozuvlarning paydo bo"lishi, harf va alifboning rivojlanishi, tarixiy taraqqiyoti haqida ma’- lumotlar berilgan. Harflarning tuzilishi, geometrik elementlari, klassifikatsiyasi, kom- pozitsiyasi, ulardagi mutanosiblik, ritm, nisbatlilik, mustahkamlik, fazoviylik kabi masalalar yoritiigan boclib, kalligrafik, kartografik, eski va hozirgi o‘zbek yozuvlari hamda standart harflar talqin qilingan. Qo‘llanmaning ilova qismida V.Toots ma’lum qilgan “300 shrif- tov” majmuasidan saralab olingan shriftlar ham keltirilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:44:21
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Bu kitobda chizmalar chizish haqidagi dastlabki ma’lumotlar, geometrik yasashlar, turli tasvirlar yasash, aksonometrik proyeksiyalar, texnik rasm, sirtlarning tekislik bilan kesishishi, sirtlarning o‘zaro kesishishi, sirtlarni tekislikka yoyish, vint chiziqlar, rezbalar, turli birikmalar, yig‘ish chizmalari, turli sxemalarga, konstruktorlik-loyihalash ishlarini avtomatlashtirishga oid ma’lumotlar to`liq bayon qilingan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:41:35
Ko'rildi: 40    Ko'chirildi: 0


Qo‘llanma pedagogika oliy o`quv yurtlarining badiiy grafika va kasb ta’limi fakultetlari talabalari uchun mo`ljallangan. Unda chizmachilikning butun kursi bo‘yicha talabalar tomonidan mustaqil bajariladigan o‘quv-grafik ishlaming to‘liq tizimi, mazmuni, hajmi va ulami chizish tartibi batafsil bayon qilingan. Har bir grafik ishni chizish uchun qisqacha nazariy bilim va amaliy mashg`ulotlar, takrorlash uchun savol, grafik ishlar uchun variantlar, mashq hamda test savollari berilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:38:26
Ko'rildi: 40    Ko'chirildi: 0


Chizjnachilik fani bo’yicha yozilgan ushbu metodik qoilanma pedagogika oliy o‘quv yurtlarining 5110800 - «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi», 5111000 - Kasb ta’limi (5111035 - Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi) yo`nalishi talabalari uchun moTjallangan va u yo`nalishning o‘quv rejasi hamda fan dasturiga mos keladi. Unda talabalarda fazoviy tafakkur qilish orqali fazoviy tasavvurlarini o’stirish, oddiy geometrik jismni ko‘p elementli model (detal) Ko’rinishida shakliantirish yo’llari, detalni ko‘p elementlikdan bir elementga qaytarish (rekonstruksiya) yoTi, konstruktorlik masalalari, buyumni dastlabki loyihalash masalalari, mashinalami loyihalashning asosi, berilgan chizma- sxema bo’yicha konstruksiyalash (loyihalash) yoritildi va takrarlash hamda loyihalash uchun savollar, mashqlar hamda boshqa zaruriy ma’lumotlar berildi.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:35:57
Ko'rildi: 43    Ko'chirildi: 0


Ushbu o‘quv qo‘llanma o‘z ichiga chizmalarni taxt qilish qoidalari, geometrik chizmachilik, proeksion chizmachilik, mashinasozlik chizmachiligi, sxemalar va qurilish chizmachiligi mavzularini qamrab oigan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:32:48
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Mazkur darslik O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 5110800 - «Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi» bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun tasdiqlangan «Chizmachilik» dasturiga muvofiq yozilgan. Darslikda chizmachilik fanining «Geometrik chizmachilik», «Proyek- sion chizmachilik», «Mashinasozlik chizmachiligi», «Qurilish chizmachiligi» va «Topografik chizmachilik» bo`limlari batafsil yoritilgan. Unda chizmachilikka oid boblaming uzviy bog`liqligi va ajralmasligi hisobga olingan hamda loyihalash elementlari kiritilgan. Ushbu darslik pedagogika oliy o‘quv yurtlarida chizmachilik fanidan bo`lajak o`qituvchilar tayyorlashga mo`ljallanganligi sababli u keng qamrovga ham ega.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:30:20
Ko'rildi: 44    Ko'chirildi: 0


Mazkur o`quv qo`llanma pedagogika oliy o`quv yurtlarning 5140700“Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi” bakalavriyat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib, unda chizmachilikning geometric chizmachilik yasashlar bo’limidan shriftlar, qiyaliklar, tutashmalar va lekalo egriliklariga doir bir muncha murakkab bo`lgan topshiriqlar hamda proyeksion chizmachilik bo`limiga tegishli har xil murakablikdagi topshiriqlar kiritilgan. Topshiriqlarning murakkablik darajalari va mavzularning ketma-ketligi, uzviyligi, hamda ularning uzluksizligini ta’minlovchi majmuani o`z ichiga olgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:27:05
Ko'rildi: 40    Ko'chirildi: 0


Mazkur o`quv qo`llanma pedagogika oliy o`quv yurtlarning 5140700“Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi” bakalavriyat ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo`ljallangan bo`lib, unda chizmachilikning geometric chizmachilik yasashlar bo’limidan shriftlar, qiyaliklar, tutashmalar va lekalo egriliklariga doir bir muncha murakkab bo`lgan topshiriqlar hamda proyeksion chizmachilik bo`limiga tegishli har xil murakablikdagi topshiriqlar kiritilgan. Topshiriqlarning murakkablik darajalari va mavzularning ketma-ketligi, uzviyligi, hamda ularning uzluksizligini ta’minlovchi majmuani o`z ichiga olgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-29 12:27:02
Ko'rildi: 43    Ko'chirildi: 0


Metodik qodlanma chizmachilik fanining “Loyihalash” bo’limiga mo‘ljallangan. Unda talabalarning fazoviy tafakkurini shakllantirib, u orqali ulaming fazoviy tasawurini o‘stirish nazarda tutilgan. Mustaqil shug‘ullanib nazariy bilim olishlari uchun asosiy va tayanch tushunchalar, amaliy ishlar bajarishlari uchun esa topshiriqlar ishlanmalari va grafik ishlaming namunalari berilgan. Muallif metodik qo‘llanmadagi topshiriq variantlaiini DTS talablariga va chizmachilik fani dasturi mazmuniga mos ravishda tuzgan. Qoilanmadan chizmachilik fani o‘qitiladigan barcha pedagogika oily o‘quv yurtlari talabalari hamda umumiy o‘rta ta’lim maktab va o‘rta maxsus ta’lim yurtlari o`qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 12:07:10
Ko'rildi: 51    Ko'chirildi: 0


1234567--217
Oldingi Keyingi


Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar © 2014

www.res.guldu.uz