Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
Mazkur "Chizmachilik" nomli o`quv qollanmada Chizmachilik fanining Markaziy Osiyoda, xususan, 0 zbekistonda rivojlanishi tarixi, geometrik chizmachilik va proyeksion chizmachilik boiimida oqitiladigan shriftlar, tutashmalar, sirkul va lekalo egri chiziqlari, qiyalik va konuslik, korinishlar, qirqim va kesimlar, aksonometrik proyeksiyalar, eskiz va texnik rasm, sirtiarning ozaro kesishuvi va boshqa mavzularga tegishli malumotlar, savolnomalar, fanga oid izohli lugat va talabalar oz bilimlarini aniqlashga mo`ljallangan test savollari hamda talabalar mustaqil grafik ish bajarishlari uchun topshiriqlar to`plamini oz ichiga olgan bolib, u quyidagi bakalavriat ta`limi yonalishi talabalari uchun moljallangan: 5110800-Tasviriy san at va muhandislik grafikasi; 5111000-Kasb ta`lim (Tasviriy san at va muhandislik grafikasi);
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 12:04:57
Ko'rildi: 49    Ko'chirildi: 0


zur `ullanma 5110800-sviriy sn`at va muhandislik grafikasi" v 5111000 - sb ta`limi" (5111035-sviriy snt va muhandislik grafikasi") yo`nalishi talabalari uchun mo`jallangan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 12:00:31
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Chizmachilik fani bo`yicha yozilgan ushbu o`quv qo`llanma pedagogika oliy o`quv yurtlarining 5140700-``Tasviriy sanat va muhandislik grafikasi" talim yo`nalishi talabalari nchun mo`ljallangan va u yo`nalishning o`quv rejasi harnda fan dasturiga mos keladi. Unda talabalarda fazoviy tafakkur qilish orqali fazoviy tasavvurlarini o`stirish, oddiy geometrik jismni ko`p elementli model (detal) Ko`rinishida shakliantirish yo`llari, delalni ko`p elementlikdan bir elementga qaytarish (rekonstruksiya) vo`li, chizmachilikda ko`proq uchraydigan atama va detallar haqida qisqacha izoh, konstruktorlik masalalari, buyumni dastlabki loyihalash masalalari, quyma detallarni konstruksiyalash, mashinalarni loyihalashning asosi, berilgan chizma-sxema bo`yicha konstruksiyalash (loyihalash) yoritildi va takrorlash harnda loyihalash uchun savollar, mashqlar harnda boshqa zaruriy ma`lumotlar berildi.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:50:16
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Ushbu metodik qollanma 5140700 Tasviriy sanat va muhandislik grafikasi yo`nalishida taMim oluvchi talabalarga mo`ljallangan bo`lib, unda Arxitektura qurilish chizmachiligi dan talabalar bajaradigan individual grafik ishlar masalalari keltirilgan. bir bajariladigan grafik ish uchun namunaviy yechimlar, matn va yasashlar ko`rinishida berilgan. Metodik qolianmadan arxitektura qurilish chizmachiligi o`qitiladigan barcha OTM larda grafik vazifalar yoki mustaqil ishlar bajarish uchun ham foydalanish mumkin.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:47:57
Ko'rildi: 48    Ko'chirildi: 0


O`quv qo`llanma barcha chizmachilir fani o`qitiladigan oliy o`quv yurtlari talabalari uchun mo`jallangan/
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:44:55
Ko'rildi: 38    Ko'chirildi: 0


.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:37:30
Ko'rildi: 51    Ko'chirildi: 0


, . , . , , . , , , . .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:33:38
Ko'rildi: 39    Ko'chirildi: 0


- . , . ap n F . , ap . a a .
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:29:58
Ko'rildi: 37    Ko'chirildi: 0


M azkur darslik O `zbekiston R espublikasi O liy va orta maxsus ta lim vazirligi tomonidan oliy o quv yurtlari uchun tasdiqlangan C hizm a geometriya va m uhandislik grafikasi l`ani nam unaviy dasturi asosida yozilgan. D arslikdanuqta. to`g`ri chiziqva tekisliklaniingto`g`ri burchakli proyeksivalarini vasashiiing nazariy asoslari, sJjun/ngdek, egri cliiziq va sirtlamijig hosil bo`lishi vachizmada tasvirlanish usuilari bayort etilgan. Geom etrik shakllaniing o`zaro va proyeksiyalar tekisliklariga nisbatan vaziyatlari bilan bog`liq pozitsion vametrikmasalalarni yechish. sirtlargaurinma (ckisliklar o`tkazish. sirtlaming yoyilmalarini yasashga oid nazaríy va amaliy masalalar hamda aksonometrik proyeksiyalar va ulami turli pozitsion masalalami yechishda qoMlash kengyoritilgan. Chix.inalar oson o qilishini ta`m inlash m aqsadida rangli tasvirlarda berilgan. Darslik oliy o quv yurtlari talabalariga m o`ljallangan boMih. undan loyiha-konstruktorlik tashkilotlari xodim lari ham foydalanishlari mumkin.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:24:39
Ko'rildi: 45    Ko'chirildi: 0


―Chizma geometriya va muhandislik grafikasi‖ fanidan yozilgan oquv qollanma xozir amal qilinayotgan namunaviy dastur asosida yozilgan. Qollanmada muallifning TAQIda ―Chizma geometriya va muhandislik grafikasi‖ fanidan bugungi kunda yangi adabiyot yaratishga qo‗yilga talablar hamda xorij adabiyotlaridagi malumotlar asos ishlab chiqilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:22:28
Ko'rildi: 41    Ko'chirildi: 0


12345678--217
Oldingi Keyingi


Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar 2014

www.res.guldu.uz