Логотип сайта
Saytdan to'liqroq izlash
Bosh menyu
Eng ko'p ko'rilganlar
Ўқув қулланмапинг асосий мақсади проскциялаш усуллари, нуқ- таиинг эпюрасини ясаш, туғри чиэиқ. унинг хоссаларини урганиш, текисликларминг ўзаро вазиятлари, эпюрни қайта қуриш усуллари, сиртларнинг текисликлар билан кесишуви, сиртларнинг узаро кеси- шуви. чизма асбобларидан фойдаламиш, циркуль ва лекало эгри чи- зиқларипи қуриш, проекцион чизма ва машинасозлик чизмаларига оид масалаларни мустақил ўрганишга қаратилган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:20:24
Ko'rildi: 41    Ko'chirildi: 0


Ушбу дарслик 16 бобдан иборат булиб, улар куйидагилардир: чизма тузишнинг назарий асослари, аксонометрик проекциялар, график ишларни бажариш тугрисида дастлабки маълумотлар, буюмларнинг тасвири, бирикмалар, эскизлар, машинасозлик чизмалари. Булардан ташкари дарсликдан резьбанинг хосил булиши, резьбали деталларнинг чизилиши ва уларнинг бирикмалари, резьбаларнинг белгиланиши, деталь юзаларининг гадир-будурлигини аниклаш усуллари ва уларни белгилаш каби мавзулар хам урин олган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:17:29
Ko'rildi: 43    Ko'chirildi: 0


Ushbu o‘quv qo‘llanma ixtisoslikka yo‘naltirilgan o‘rta maxsus kasbhunar kollejlari o‘qituvchi va o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, «Chizma geometriya, soyalar nazariyasi va perspektiva» fani bo‘yicha tuzilgan namunaviy darslik asosida yozilgan. Undan o‘quvchilar bilimini baholash, grafik ishlarini mustaqil bajarishda yordamchi adabiyot sifatida foydalanish maqsadga muvofiq. Qo‘llanmada ortogonal va aksonometrik proyeksiyalar yasash va aksonometriyada soyalar, perspektiv tasvirlar va perspektivada soyalar yasash haqida qisqacha ma’lumot berilgan.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:14:04
Ko'rildi: 47    Ko'chirildi: 0


Бу дарслик техника олий укув юртларининг барча ихтисосликлари учун мулжалланган. Дарсликни кайта нашрга тайёрлашда хозир фойдаланилаётган дастурлар асос килиб олинган. Китоб инженерлар, лойихачилар ва архитекторлар учун хам амалий кулланма була олади.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:11:44
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Ушбу монография муаллифларнинг куп йиллик педагогик фаолиятлари давомида туплатан илмий ва методик таднищот ишларининг натижаси булиб, увда чизма геометриядан метрик ва позицион масалаларнинг берилишини мацбу л танлаш методикаси келтирилган. Шунингдек, чизма гУшбу монография муаллифларнинг куп йиллик педагогик фаолиятлари давомида туплаган илмий ва методик тадкикот ишларининг натижаси булиб, унда чизма геометриядан метрик ва позицион масалаларнинг берилишини макбул танлаш методикаси келтирилган. Шунингдек, чизма геометрия фанининг ортогонал проекциялаш булимида креатив ёндашиш асосида масалаларнинг берилишини кулай вазиятга келтириш хамда метрик масалаларни ечишнинг янги эвристик усуллари ишлаб чикилган. Монография чизма геометрия ва чизмачилик профессор-укитувчилари, малака оширувчи тингловчи ва ОТМларининг докторантлари. магистрлари учун мулжалланган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:08:09
Ko'rildi: 51    Ko'chirildi: 0


Мазкур укув кулланма олий техника укув юртларида сиртдан укийдиган талабалар учун мулжалланган дастурга мувофик ёзилган. Кулланмада проекциялаш усуллари, нукта ва тугри чизикнинг ортогонал проекциялари, текислик, текислик ва тугри чизик, икки текислик, проекцияларни кайта тузиш усуллари, эгри чизиклар, торслар ва уларнинг ёйилмалари хамда айланиш сиртлари, аксонометрия ва бошка купгина масалалар баён килинган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 11:03:41
Ko'rildi: 41    Ko'chirildi: 0


Мазкур дарслик Архитектуравий лойиҳалаш асослари фанидан илк бор ўзбек тилида яратилган. У уч бўлимдан иборат бўлиб, 1- бўлимда Архитектуравий лойиҳалаш асослари фанининг назарияси, яъни фаннинг маъруза дарсларида ўтиладиган билимлар: архитектура тўғрисида умумий маълумот, меъморий чизмаларнинг асосий турлари ва лойиҳалаш асослари баён қилинган. 2-бўлимда архитектуравий лойиҳалаш асослари фанининг амалий машғулотлари: фан бўйича талабалар бажарадиган график топширқлар, уларнинг бажариш услубиятлари, кичик меъморий шаклларнинг лойиҳалаш бўйича тавсияномалар ва бажарилган ишлардан намуналар келтирилган. 3-бўлимда мазкур фандан талабалар бажариш зарур бўлган мустақил ишларнинг мавзулари, хажми, шакллари ва уларни баҳолаш мезонлари ўрин олган. Дарслик ”Архитектура“ таълим йўналиши талабаларга мўлжалланган. Ундан ”Архитектура“ йўналиши асосида шакллантирилган барча магистрлик мутахасисликлари талабалари ҳам фойдаланишлари мумкин.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 10:59:08
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Ingliz tilidan o`quv qo`llanma (“Iqtisodiyot” ta’lim yo’nalishining 3-kurs talabalari uchun)
Saytga joylashtirildi: 2020-05-28 10:55:07
Ko'rildi: 38    Ko'chirildi: 0


АННОТАЦИЯ Ушбу ўқув қўллама махсус тузилган дастур асосида тайёрланиб, унда тасаввуф этикасининг моҳияти, таърифи, асосий турлари ва ҳаётдаги ўрни очиб берилган. Тасаввуф этикасининг асосий мақсади мустакил мамлакатнинг эркин фикрли баркамол кишиларини тасаввуфий этикасий мерос анъаналари асосида комил инсон фазилатларини шакллантириш ва уларни фидоий инсонлар қилиб тарбиялашдан иборат.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-27 16:42:46
Ko'rildi: 42    Ko'chirildi: 0


Мазкур ўқув—услубий мажмуа гулистон давлат университети ижтимоий –иқтисодий факултети талабалари учун «ўзбекистонда геосиёсат ва геосиёсий вазият» фанидан тайёрланган бўлиб, ундан ишчи дастур, рейтинг ишланмаси, аудиторияда ўтиладиган ўқув машғулотлари (маъруза, семинар машғулотлари), мустақил равишда ўрганишга тавсия қилинган мавзулар, мавзуларда ечимини кутаётган илмий муаммолар, улардаги кўриб чиқилиши лозим бўлган саволлар ва бажариш юзасидан методик тавсиялар, глоссарий ўрин олган бўлиб, тегишли адабиётлар рўйхатлари ҳам келтирилган. Мажмуа охирида назорат саволлари берилган. Ушбу ўқув-услубий мажмуа ижтимоий –иқтисодий факултетида таълим олаётган талабалар учун мўлжалланган. Мажмуада геосиёсатга кириш: фаннинг моҳияти, унинг асосий мактаблари, асосий тушунчалари, геосиёсат классик мактаблари, замонавий геосиёсий мактаблар, Марказий Осиёдаги геосиёсий аҳвол ва охирида Ўзбекистондаги геосиёсий аҳвол ёритилган.
Saytga joylashtirildi: 2020-05-27 16:40:52
Ko'rildi: 48    Ko'chirildi: 0


123456789--217
Oldingi Keyingi


Foydalanuvchi menyusi
Resurs turlari
Dizayner Abduqayumov Anvar © 2014

www.res.guldu.uz